Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

Regulamin rekrutacji kandydatów do siódmej klasy

Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Barbary w Chodzieży 

                          Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy siódmej                           Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Barbary w Chodzieży na rok szkolny 2018/19.

 

I. Wymagane dokumenty:

1. Podanie (z oświadczeniami i wykazem ocen za pierwsze półrocze klasy VI) 

2. Świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej.

3. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

4. Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę.

5. Karta zdrowia.

6. Ewentualna opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

II.  Terminarz rekrutacji do klasy siódmej na rok szkolny 2018/19:

1.   Składanie podań o przyjęcie do szkoły  05.03.- 27.04.2018 (27.04.2018r. do godz.13:00)

2.  Ogłoszenie listy przyjętych  11.05.2018r. do godz. 14:00 w gablocie na parterze budynku

       Szkoły, ul. Żeromskiego 11.

3.   Tryb odwoławczy. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać w 

      sekretariacie szkoły do 15.05.2018r. do godz. 12:00. Dyrektor rozpatruje odwołanie pod

      względem formalnym oraz prawidłowości zastosowania kryteriów przyjmowania 

      kandydatów wynikających z niniejszego regulaminu. Po konsultacji ze Szkolną Komisją 

      Rekrutacyjną, Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu ucznia do szkoły.

      Sprawy sporne nieobjęte Regulaminem Rekrutacji rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu 

      z Zarządem Stowarzyszenia. 

4.   Ogłoszenie listy przyjętych z uwzględnieniem trybu odwoławczego 16.05.2018r. w gablocie    

      na parterze budynku Szkoły, ul. Żeromskiego 11. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

5.   Potwierdzenie  do 15.06.2018r. woli rozpoczęcia edukacji w Społecznej Szkole Podstawowej 

      im. św. Barbary w Chodzieży w formie opłaty rekrutacyjnej w kwocie  50,00 PLN  na konto: 

     

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży

ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

nr konta: 661050146110000091220823410 0020

            tytułem:      opłata rekrutacyjna za (nazwisko i imię ucznia)

 

III. Zasady rekrutacji:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej rekrutowani będą na podstawie:

a.punktów przyznanych za średnią ocen na świadectwie ukończenia klasy V,

b.punktów przyznanych za ocenę z zachowania za pierwsze półrocze klasy VI

c.punktów przyznanych za średnią ocen  za pierwsze półrocze klasy VI,

2. W uzasadnionych przypadkach Szkolna Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyjęcia kandydatów do Społecznej Szkoły Podstawowej.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie będzie rozpatrywała podań tych kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia V klasy lub za pierwsze półrocze klasy VI szkoły podstawowej uzyskali  nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania.

4. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Mają oni pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym i otrzymują maksymalną ilość punktów.

5. W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 32 punkty

6. Na wynik postępowania rekrutacyjnego składają się punkty przyznane za:

  a. średnią ocen (łącznie z religią) uzyskaną na świadectwie ukończenia klasy V – max 14 punktów

 

 

5.75 - 6.00

14 pkt

4.00 - 4.24

7 pkt

5.50 – 5.74

13 pkt

3.75 - 3.99

6 pkt

5.25 - 5.49

12 pkt

3.50 - 3.74

5 pkt

5.00 - 5.24

11 pkt

3.25 - 3.49

4 pkt

4.75 - 4.99

10 pkt

3.00 - 3.24

3 pkt

4.50 - 4.74

9 pkt

2.75 - 2.99

2 pkt

4.25 - 4.49

8 pkt

2.50 – 2.74

1 pkt

 

 

b. średnią ocen (łącznie z religią) uzyskaną za pierwsze półrocze klasy VI – max 14 punktów (patrz tabela w punkcie a)

c. ocenę z zachowania uzyskaną za pierwsze półrocze klasy VI– max 4 punkty

 

 

Wzorowe

4 pkt

Bardzo dobre

3 pkt

Dobre

2 pkt

Poprawne

1 pkt

 

IV. Wyniki rekrutacji i opłaty:

1. O przyjęciu kandydata do oddziału Społecznej Szkoły Podstawowej, którego liczba uczniów nie powinna przekraczać 24, decyduje ilość uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów, przewiduje się zwiększenie liczby uczniów w oddziale. Nie powinna ona jednak przekraczać 27. 

2. Listę przyjętych do szkoły ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby uzyskanych punktów.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który w wyniku postępowania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej został przyjęty do Społecznej Szkoły Podstawowej, są zobowiązani do dokonania opłaty rekrutacyjnej. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty czesnego w kwotach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. 

 

V.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

2. Do zadań Komisji należy całość prac związanych z przyjęciem uczniów do klasy pierwszej, a w szczególności:

- gromadzenie dokumentów,

- analiza dokumentów,

- podanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów 

  przyjęć,

- ustalenie i ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Społecznej Szkoły Podstawowej,

- sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rodzice dzieci przyjętych do Społecznej Szkoły Podstawowej zawierają ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży Umowę o świadczenie usług edukacyjnych podczas spotkania informacyjnego z Zarządem Stowarzyszenia  i Dyrektorem Szkoły, które odbędzie się pod koniec sierpnia 2018 roku.

 

   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży