Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   

Dokumenty

Statut Społecznego Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży     

Program wychowawczy Społecznego Gimnazjum                          

Szkolny program profilaktyki                                                             

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna                                                

Uchwała                                                                                                  

                                                                   

Procedura zwolnienia z wf                                                                   

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej                 

Zarządzenie dyrektora  ws. darmowych podręczników wraz z załącznikiem                 

Projekt edukacyjny  - regulamin                 

 

 

 


STATUT

 

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM

 

IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.     Społeczne Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży zwane dalej „Gimnazjum” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, opierającą się w swojej działalności na poszanowaniu wartości ogólnoludzkich i prawdzie obiektywnej.

2.     Szkoła kształci w cyklu trzyletnim.

3.     Gimnazjum ma siedzibę w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 11.

4.     Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

5.     Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

6.     Gimnazjum działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami/, a powołane zostało uchwałą nr  1 z dnia 22 lutego 2007r.  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży (załącznik nr 1).

7.     Na pieczęciach używana jest nazwa: Społeczne Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży.

8.     Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

9.     Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 1

 

1.     Podstawowymi celami i zadaniami gimnazjum są:

a.     kształtowanie środowiska wychowawczego zgodnie z celami i zadaniami określonymi w prawie oświatowym, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia   oraz potrzeb lokalnego środowiska,

b.     kształcenie i wychowanie młodzieży w taki sposób, by byli przygotowani do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz do życia we współczesnym świecie,

c.      rozwijanie w świadomości wychowanków poczucia odpowiedzialności, poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata,

d.     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,

e.      wprowadzanie w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla danych dyscyplin naukowych,

f.      zapewnienie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia.

 

§ 2

 

1.     Gimnazjum realizuje cele i zadania poprzez:

a.     kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie wzorców osobowych i budowanie więzi w społeczności gimnazjalnej,

b.     dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,

c.      stosowanie nowoczesnych metod nauczania i form pracy na lekcji,

d.     stworzenie warunków do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy,

e.      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

f.      zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej,

g.      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opis zasad organizowania pomocy – załącznik nr 2 do Statutu).

 

§ 3

 

1.     Dyrektor szkoły w celu ciągłego podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły powołuje przedmiotowe, problemowe i wychowawcze zespoły nauczycieli.

2.     Szkoła współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

a.     rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłaszać swoje postulaty i uwagi dotyczące nauczania, wychowania i profilaktyki zdrowotnej poprzez klasowe Rady Rodziców do Dyrektora gimnazjum w formie pisemnej,

b.     rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego w dniach i godzinach

określonych przez pedagoga,

c.      program profilaktyki i program wychowawczy zdrowia uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców  (załączniki nr 3 i 4).

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 1

 

1.     Organami gimnazjum są:

a.     Dyrektor szkoły,

b.     Rada Pedagogiczna,

c.      Rada Rodziców,

d.     Samorząd Uczniowski.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

§ 2

 

1.     Dyrektor  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum, a w szczególności:

a.     sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,

b.     reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

c.      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich rozwoju psychofizycznego przez działania prozdrowotne,

d.     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

e.      organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla uczących w gimnazjum nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3.     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem

Uczniowskim.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 3

 

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a.     Dyrektor jako przewodniczący,

b.     nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

3.     W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

a.     przedstawiciele Rady Rodziców,

b.     pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,

c.      pielęgniarka szkolna,

d.     przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

4.     Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:

a.     zatwierdzenie planów pracy gimnazjum,

b.     zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c.      opracowanie i uchwalanie Szkolnego Systemu Oceniania,

d.     zatwierdzenie kryteriów ocen zachowania,

e.      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f.      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

g.      powoływanie  stałych lub doraźnych komisji,

h.     podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji statutu szkoły.

5.     Rada Pedagogiczna opiniuje:

a.     organizację pracy gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b.     propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

6.     Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

7.     Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach.

8.     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży jest zobowiązane do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Rady Pedagogicznej.

 

 

RADA RODZICÓW

 

§ 4

 

1.     Rada Rodziców jest organem gimnazjum działającym na podstawie uchwalonego regulaminu swojej działalności. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na  zebraniu rodziców danego oddziału.

2.     Rada Rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich dziedzinach.

3.     Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4.     Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a.     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb uczniów,

b.     opiniowanie programów naprawczych i wychowawczych szkoły.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 5

 

1.     Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem.

2.     Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

a.     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,

b.     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c.      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d.     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e.      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z  własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

f.      prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM

 

§ 1

 

1.     Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i

zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami, dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

 

 § 2

 

1.     W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym i nieprzekraczającym jednego miesiąca.

2.     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, zgodnie z kompetencjami.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 

§ 1

 

1.     Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a.     wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

b.     pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

c.      Dyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

2.     Konflikt pomiędzy Dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron     organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego, w ramach kompetencji.

3.     Konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami gimnazjum rozwiązuje Dyrektor szkoły. W przypadku braku

rozwiązania konfliktu sprawę na pisemny wniosek jednej ze stron rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego, w ramach kompetencji.

 

§ 2

 

1.     Dyrektor przyjmuje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2.     Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem obowiązującego prawa oraz dobra publicznego.

3.     Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne między członkami Rady Pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 1

 

1.       Podstawową  jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania.

2.       Liczba uczniów w oddziale Gimnazjum nie powinna przekraczać 24.

3.       W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego, przewiduje się zwiększenie liczby uczniów w oddziale. Nie powinna ona jednak przekraczać 27.

4.       Liczbę uczniów w oddziałach I klasy na dany rok szkolny określa organ prowadzący, wyznaczając dolny limit  przyjęć.

5.       Szkolny plan nauczania oparty jest na ramowym planie nauczania opracowanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

7.       Arkusz organizacyjny opracowany jest do 30 czerwca, a zatwierdzony przez osobę prowadzącą do 31 sierpnia każdego roku.

8.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Gimnazjum Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

9.       Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

10.    Szkoła pracuje w oparciu o:

a.   plan pracy szkoły,

b.   arkusz organizacyjny szkoły,

c.    tygodniowy rozkład zajęć,

d.   program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,

e.    szkolny zestaw programów nauczania.

11.    Oddział jest dzielony na grupy w nauczaniu języków obcych, informatyki oraz zajęć wychowania fizycznego.

12.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 

ROZDZIAŁ VII

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§ 1

 

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

pedagogicznej wśród rodziców.

2.   Do zadań bibliotekarza należy:

a.     gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej,

b.     opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej,

c.      dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed lekcjami i po lekcjach,

d.     realizacja treści ścieżek przedmiotowych, szczególnie „Edukacji czytelniczej i medialnej", zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania,

e.      organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz rożnych form wizualnej informacji i propagowania książek,

f.      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

g.      tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z rożnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,

h.   przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

3.   Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 1

 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli specjalistów z poszczególnych przedmiotów nauczania, pracowników administracji  i obsługi oraz  pedagoga.

2.  Zasady zatrudniania  nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy - Kodeks Pracy.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 

§ 2

 

        1.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

         2.   Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej      realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

3.   Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

a.     czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej,

b.     pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

c.      dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki,

d.     życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów,

e.      udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce oraz rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy,

f.      dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, a także inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły,

g.      bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

h.     stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pogłębianie wiedzy merytorycznej,

i.       informowanie Wychowawcy Klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora o wynikach nauczania uczniów,

j.       prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

k.     decydowanie w sprawie doboru metod i form nauczania.

4.  Zmiana nauczyciela w danej klasie należy do kompetencji Dyrektora szkoły.

        5.  Dyrektor powołuje spośród nauczycieli koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest opieka nad uczniami w trakcie realizowania projektów.

 

 

WYCHOWAWCA KLASY

 

§ 3

 

        1.   Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem  uczniów jednemu nauczycielowi  uczącemu  w  tym  oddziale, zwanym  dalej  Wychowawcą.

        2.   Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest,  aby  wychowawca  prowadził  swój  oddział  przez  cały  etap  edukacyjny.

3.   W  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  ma  prawo  zmienić  wychowawcę:

a.     z  urzędu  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Dyrektora  rażących  zaniedbań  lub  sytuacji  konfliktowych  między  wychowawcą  a  klasą  i  rodzicami,

b.     na  pisemny  wniosek  samego  wychowawcy,

c.      na  umotywowany, pisemny  wniosek  co  najmniej  2/3  rodziców; wniosek  ten rozpatruje  Rada Pedagogiczna  podejmując  ostateczną  decyzję  po  wysłuchaniu  zainteresowanego  wychowawcy; o decyzji zmiany wychowawcy Dyrektor  powiadamia  zainteresowanych  rodziców  pisemnie.

4.   Wychowawca  w  celu  realizacji  zadań:

a.     otacza  indywidualną  opieką  każdego  ucznia,

b.     planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami: różne  formy  życia  zespołowego, rozwijające  jednostki  i  integrujące  zespół  klasowy,  ustala  treść  zajęć  tematycznych  na  godzinach  z wychowawcą  wynikających  z  aktualnych  potrzeb  wychowawczych  klasy,

c.      utrzymuje  kontakt  z  rodzicami  w  celu  poznania  potrzeb  opiekuńczo – wychowawczych  uczniów,

d.     utrzymuje  kontakt  z  pedagogiem  szkolnym,

e.      współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  klasie, uzgadnia  i  koordynuje  ich  działania  wobec  uczniów, szczególnie  tych  z  trudnościami i niepowodzeniami  w  nauce,

f.      tworzy  warunki  wspomagające  rozwój  ucznia, proces  jego  uczenia  się  oraz  przygotowanie  do  życia  w  rodzinie  i  w  społeczeństwie,

g.      rozwiązuje  umiejętnie  konflikty  w  zespole  uczniów  oraz  pomiędzy  uczniami, a  innymi  członkami  społeczności  szkolnej,

h.     prowadzi  określoną  przepisami  dokumentację  dydaktyczno – wychowawczą  klasy,

i.       informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego.

        5.   Nauczyciel – wychowawca  spełnia  swoje  zadania  wychowawcze  odpowiednio  do  wieku  uczniów, ich  potrzeb  oraz     warunków  środowiskowych  przez:

a.     realizację  założeń  programu  wychowawczego  szkoły,

b.     realizację założeń programu profilaktyki

c.      realizację  tematyki  godzin  wychowawczych,

d.     współpracę z  rodzicami.

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

§ 4

      

1.   Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a.     rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich zainteresowań,

b.     aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego,

c.      zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży,

d.     opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

e.      koordynowanie pracy zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f.      prowadzenie doradztwa zawodowego w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 1

 

1.   Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest współdziałanie ze Szkołą w zakresie wychowania i nauczania dziecka.

2.   Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest informowanie o zaburzeniach rozwojowych swoich dzieci: uszkodzeniach słuchu, ruchu, wzroku, mózgu, deficytach w sferze intelektualnej lub innych nie wymienionych w celu uwzględnienia tych deficytów w procesie nauczania i wychowania.

3.   Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:

a.     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne,

b.     zapewnienia warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,

c.      usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych,

d.     uczęszczania na zebrania z rodzicami,

e.      zapoznania się ze Statutem Szkoły, programem wychowawczym i programem profilaktyki.

 

 

PRAWA RODZICÓW

 

§ 2

 

1.   Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do rzetelnej informacji o:

a.   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

b.   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c.    o warunkach i sposobie oceniania zachowania .

        2.   Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać w szkole wszystkie informacje o dziecku, o jego zachowaniu, postępach, przyczynach trudności w nauce oraz oczekiwać porady i pomocy nauczycieli,

        3.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do przekazywania wniosków i opinii na temat pracy Szkoły tak w formie ustnej,    jak i pisemnej.

        4.  Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń, jeśli nie zgadzają się  z roczną oceną klasyfikacyjną zachowania lub roczną oceną z zajęć.

        5.   W przypadku naruszenia praw dziecka w Szkole, skargi rodziców (prawnych opiekunów) mogą być kierowane do Wychowawcy Klasy lub Dyrekcji Szkoły. Skargi mogą mieć formę ustną lub pisemną i są rozpatrywane na terenie szkoły w terminie 7 dni od daty złożenia skargi.

6.   Na terenie szkoły działają „trójki klasowe rodziców”, które współdziałają w ramach Rady Rodziców.

 

  

ROZDZIAŁ X

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.   Ocenianiu podlegają:

a.     osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b.     zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a.     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

b.     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

c.      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d.     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach lub  trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.  Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

a.     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,

b.     ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c.      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,

d.     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  i poprawkowych,

e.      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f.      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4.       Szkoła nie stosuje śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

§ 2

 

1.   W czasie trwania roku szkolnego - w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych) - odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca - klasyfikacja roczna.

2.  Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły.

 

§ 3

 

1.   Wszyscy nauczyciele w danym roku szkolnym  informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich

rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu o:

a.     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b.     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.   Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) -  na pierwszym zebraniu - o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4

 

1.     Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2.     Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym.

 

 

§ 5

 

1.   Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

             2.   Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia złożony do Dyrektora Szkoły nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę semestralną lub roczną w terminie 2 dni od daty wpływu wniosku.

        3.   Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (testy, sprawdziany, prace klasowe, dyktanda) powinny być

             przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego (do 31 sierpnia). Prace te mogą być      udostępniane rodzicom do wglądu podczas indywidualnych spotkań lub zebrań na wcześniejszy pisemny wniosek.

 

 

II ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

 

§ 1

 

1.   Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia:

a.     z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,

b.     z wykonywania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,

c.      z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na podstawie orzeczenia specjalistycznej poradni.

 

 

III FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN

 

§ 1

 

1.   Oceniane są indywidualne możliwości ucznia, biorąc pod uwagę:

a.     umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,

b.     systematyczność pracy ucznia,

c.      samodzielność,

d.     zaangażowanie i kreatywność,

e.      umiejętność prezentowania wiedzy,

f.      umiejętność współpracy w grupie,

 

§ 2

 

1.   Obowiązkowymi źródłami informacji o uczniu są:

a.     dziennik lekcyjny,

b.     arkusze ocen,

c.      inne w zależności od potrzeb i według reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 3

 

1.   Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

        a.  odpowiedzi ustne (z materiału analizowanego na bieżąco – z trzech ostatnich lekcji; aktywność na  lekcji; wypowiedzi specyficzne dla danego przedmiotu nauczania np. recytacja, prezentacja, orientacja na mapie i in.)

b.     odpowiedzi pisemne (prace klasowe – obejmują większą partię materiału; sprawdziany i testy dydaktyczne;

kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych; dyktanda; referaty; własna twórczość).

        2.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

 

§ 4

 

        1.   Prace klasowe, sprawdziany, testy muszą być zapowiedziane najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.    W jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa, sprawdzian czy test, a w tygodniu mogą być dwie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Prace powinny być ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

        2.   Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym   przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest średnia z obu ocen.

        3.   Szczegółowe zasady dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji zawarte są w wymaganiach przedmiotowych.

 

 

IV ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI

 

§ 1

 

1.   Nauczyciele systematycznie oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów określonych  w przedmiotowych systemach oceniania.

2.   Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego  ucznia.

3.   Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań oraz indywidualnych spotkań z nauczycielami.

4. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej, do indywidualnych potrzeb i możliwości wskazanych  w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza.

5. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 2

 

1.     Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 3

 

1.   Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach

według następującej skali:

       - stopień celujący (cel.) - 6,

       - stopień bardzo dobry (bdb) - 5,

       - stopień dobry (db) - 4,

       - stopień dostateczny (dst) - 3,

       - stopień dopuszczający (dop) - 2,

       - stopień niedostateczny (ndst) - 1.

2.   W ocenach cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

3.   Skala procentowa w ocenianiu prac pisemnych jest następująca:

0-40% - ocena niedostateczna

41-55% - ocena dopuszczająca

56-74% - ocena dostateczna

75-89% - ocena dobra

90-100% - ocena bardzo dobra

Powyżej 100% - ocena celująca

 

§ 4

 

        1.   Najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, a wychowawca – rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają informację podpisem.

2.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią funkcję diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z wyjątkiem ocen niedostatecznych, które podlegają innym procedurom poprawy).

 

§ 5

 

1.   Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony.

        2.   Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z terminarzem pracy szkoły w danym roku szkolnym.

3.   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

4.   Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 6

 

1.   Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a.     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b.     dbałość o honor i tradycje szkoły,

c.      dbałość o piękno mowy ojczystej,

d.     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e.      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

f.      okazywanie szacunku innym osobom.

2.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się po konsultacjach z pozostałymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem szkolnym według następującej skali:

       - wzorowe,

       - bardzo dobre,

       - dobre,

       - poprawne,

       - nieodpowiednie,

       - naganne.

a)   ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

       - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

       - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem: Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.   Przewidywana roczna ocena zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i może ulec zmianie.

4.   Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia (na lekcji wychowawczej) i jego rodziców (prawnych opiekunów) – na zebraniu – o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice lub prawni opiekunowie potwierdzają informację podpisem.  W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka informację należy przesłać (następnego dnia) pocztą w formie pisemnej, listem poleconym z pieczęcią szkoły.

5. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

V KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§ 1

 

1.   Ustala się następujące kryteria ocen:

a.  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

      • logicznie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;

jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych

b.   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

       • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu;

       • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi

       umiejętnościami;

       • bierze udział w konkursach przedmiotowych;

       • sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych;

       • wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji;

c.   stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

       • opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym;

       • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

       • jest aktywny w czasie lekcji;

d.   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

       • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

       pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;

       • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

       • wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.

e.    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

         • nie opanował w pełni treści programu nauczania, ale nie wyklucza to możliwości uzyskania  przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;

       • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania

       podstawowych umiejętności;

f.    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:,

       • nawet pomimo działań wspomagających ze strony nauczyciela nie opanował wiedzy z podstawy   programowej;

       • zakres jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.

 

 

VI KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

 

§ 1

 

1.   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a.     przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych i in.),

b.     wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

c.      wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

d.     systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

e.      dba o kulturę słowa i zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów,

f.      dba o mienie szkoły,

g.      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pobudzających,

h.     szanuje prawa innych,

i.       reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub imprezach środowiskowych,

j.       wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnościami dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2.   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a.     przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych, i inne),

b.     jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

c.      chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d.     systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 2 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny,

e.      jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z koleżankami i kolegami oraz osobami starszymi,

f.      dba o mienie szkoły,

g.      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków odurzających i pobudzających,

h.     był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3.   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a.     wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

b.     systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na kolejne lekcje,

c.      zachowuje się kulturalnie, potrafi naprawić popełniony błąd,

d.     przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych i in.),

e.      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pobudzających;

f.      bierze udział w życiu klasy i szkoły,

g.      współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4.   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a.     sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły,

b.     stara się uczyć systematycznie,

c.      opuszczał zajęcia szkolne i ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 5,

d.     mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e.      czasami zachowuje się nietaktownie, ale wykazuje wolę poprawy,

f.      współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5.   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a.   wielokrotnie i świadomie nie przestrzegał regulaminów szkolnych,

b.   lekceważy obowiązki szkolne.

6.  Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy stale, świadomie i celowo łamie wymogi zachowania jak dla oceny

dobrej, np.:

a.   notorycznie przeszkadza i uniemożliwia prowadzenie zajęć,

b.   ma arogancki stosunek do dorosłych i rówieśników w szkole i poza szkołą,

c.    złośliwie i z premedytacją niszczy cudzą własność,

d.   jest bardzo agresywny, dręczy fizycznie i psychicznie rówieśników, wyłudza pieniądze, kradnie,

jest ordynarny, używa wulgarnych słów,

e.    kłamie i oszukuje,

f.    spóźnia się na lekcje i wagaruje,

g.    świadomie i celowo dewastuje środowisko naturalne,

h.   szczególnie źle wpływa na rówieśników (papierosy, alkohol, narkotyki).

 

 

VII KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

 

§ 1

 

1.   Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne, wyższe od oceny niedostatecznej.

2.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 i  wzorową lub  bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję  z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

3.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

4.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia etyki i religii do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5.   Uczeń kończy gimnazjum:

a.     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,

b.     uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

c.      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego i uzyskał wynik pozytywny.

 

  

 

§ 2

 

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3.   W skład komisji wchodzą:

a.     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b.     wychowawca klasy,

c.      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d.     pedagog,

e.      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f.      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g.      przedstawiciel Rady Rodziców.

4.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.

5.   Wychowawca klasy za punkt wyjścia oceny zachowania przyjmuje kryteria uzyskania oceny dobrej.

6.   W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego sprawdzian ma formę zadań praktycznych.

7.   Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8.   W skład komisji wchodzą:

a.     Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia w edukacyjne,

c.      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

9.   Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół.

 

§ 3

 

1.  Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela ocenę roczną (semestralną) z zajęć edukacyjnych    jedynie w trzech przypadkach:

a.     niedotrzymania przez nauczyciela procedur wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b.     przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. 2 miesiące),

c.      w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

       - brał udział w 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,

       - przystąpił do wszystkich zapowiadanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności z  danego przedmiotu       oraz otrzymał z nich oceny nie niższe niż wnioskowana,

       - brał udział w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych z przedmiotu, z którego wnioskuje o         podwyższenie oceny (dotyczy wyłącznie oceny celującej).

2.   Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o wyższą, niż przewidywana przez nauczyciela, ocenę roczną (semestralną) z zajęć edukacyjnych:

a.    rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemny wniosek do Dyrektora Gimnazjum w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia o przewidywanej ocenie,

b.  wniosek należy szczegółowo uargumentować i podać ocenę, o jaką się wnioskuje,

c.    Dyrektor powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu,

d.   Sprawdzian przygotowany przez nauczyciela przedmiotu ma formę pisemną i ustną. W przypadku przedmiotów artystycznych,    techniki, informatyki i WF może mieć formę teoretyczną i praktyczną,

e.    termin sprawdzianu ustala  komisja w porozumieniu z wnioskodawcą,

f.    z przeprowadzonego sprawdzianu wiedzy i umiejętności sporządza się protokół, do którego w formie załączników dołącza się materiały z części pisemnej lub ustnej,

g.    wystawiona przez nauczyciela ocena jest oceną ostateczną.

 

§ 4

 

1.   Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela ocenę roczną (semestralną) zachowania jedynie w przypadkach:

a.   niedotrzymania przez nauczyciela procedur wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b.   gdy uczeń spełnia wymogi ogólne wynikające z rozdziału VI ust. 1 Statutu.

2.   Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela ocenę roczną (semestralną) z zachowania:

a.   rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemny wniosek do Dyrektora Gimnazjum w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia,

b.   wniosek należy szczegółowo uargumentować i podać ocenę, o jaką się wnioskuje,

c.    jeżeli argumentacja spełnia warunki wynikające z pkt 1, Dyrektor przekazuje wniosek przewodniczącej zespołu wychowawczego, aby w obecności wychowawcy klasy przeanalizować argumenty wychowawcy oraz wnioskodawcy,

d.   wychowawca klasy może uwzględnić sukcesy pozaszkolne ucznia oraz potwierdzone formy wolontariatu,

e.    termin zebrania zespołu wychowawczego ustala przewodniczący zespołu,

f.    z posiedzenia zespołu sporządza się protokół,

g.    ustalona przez wychowawcę ocena jest oceną ostateczną.

 

 

VIII EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 1

 

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę godzin dydaktycznych przeznaczonych na lekcje w szkolnym planie nauczania.

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Składa wówczas podanie do Dyrektora szkoły trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.   Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program nauczania.

5.  W przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka dyrektor może w skład komisji klasyfikacyjnej powołać nauczyciela danego języka zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

§ 2

 

1.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii zimowych, a rocznego – w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3.   Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego (a śródrocznego – w ostatnim tygodniu przed feriami.

4.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

5.   W skład komisji wchodzą:

a.     Dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

b.     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

c.      wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6.  Dyrektor może zrezygnować z konieczności powoływania w skład komisji dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

7.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a.     skład komisji,

b.     termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c.      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d.     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

9.   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 3

 

1.   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Uczeń nieklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

2.   Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

IX EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 1

 

1.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu nauczania,

może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić

zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.   Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy, najpóźniej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotuje i przekazuje uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału. Wychowawca  fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a uczeń zatwierdza to swoim podpisem.

 

§ 2

 

1.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

2.   W skład komisji wchodzą:

a.     Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c.      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

3.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na własną prośbę lub

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być zwolniony z udziału w pracy komisji. Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

4.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a.     skład komisji,

b.     termin egzaminu poprawkowego,

c.      pytania egzaminacyjne,

d.   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

5.   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 3

 

1.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może  zdawać w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

2.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych przedmiotów, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej.

 

 

X SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

§ 1

 

1.   Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za:

a.     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,

b.     bardzo dobre wyniki w nauce,

c.      wzorowe zachowanie,

d.     wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

2.   Nagrodami są:

a.     pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy,

b.     pochwała wychowawcy przed  rodzicami,

c.      wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

d.     wyróżnienie dyrektora wobec rodziców,

e.      dyplom,

f.      list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez Radę Pedagogiczną,

g.      umieszczenie informacji o osiągnięciach na stronie internetowej szkoły,

h.     nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu,

i.       wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.

 

§ 2

 

1.   Za nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w gimnazjum, stosuje się następujące kary i środki wychowawcze:

a.     ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela,

b.     upomnienie ucznia z adnotacją w dzienniku lekcyjnym wpisaną przez nauczyciela,

c.      ustne upomnienie ucznia przez Dyrektora,

d.     powiadomienie rodziców przez dyrektora o nagannym zachowaniu ucznia,

e.      wezwanie rodziców do szkoły  celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

f.      nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej bądź ustnej,

g.      pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły,

h.     zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 

§ 3

 

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od wymierzonej kary do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze.

2.   Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia:

a.     oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

b.     odwołać karę,

c.      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3.   Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

 

ROZDZIAŁ XI

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

§ 1

 

1.   Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli ostatnią szóstą klasę szkoły podstawowej i przystąpili do sprawdzianu.

2.   Do Gimnazjum przyjmuje Dyrektor na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) podania o przyjęcie i rozmowy kwalifikacyjnej.

3.   Zasady oraz terminy przyjęcia uczniów do Gimnazjum na dany rok szkolny określa Regulamin Rekrutacji (załącznik nr 5)

 

 

§ 2

 

1.   Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku rażącego i wielokrotnego łamania postanowień statutu szkoły i regulaminów szkolnych, po wyczerpaniu wszelkich możliwości oddziaływań pedagogicznych, a przede wszystkim za:

a.     świadome działania, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, pracowników szkoły i innych osób,

b.     kradzieże i inne czyny karalne na terenie szkoły,

c.      posiadanie, picie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę,

d.     posiadanie, dystrybucję i używanie narkotyków i środków odurzających oraz zachęcanie innych do ich stosowania,

e.      nieterminowe opłacanie przez rodziców czesnego (zasady określone są w Umowie)

f.      palenie papierosów na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

g.      świadome niszczenie mienia szkolnego i publicznego,

h.     nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w sytuacji, gdy wszelkie działania pedagogiczne nie przynoszą rezultatu,

i.       uniemożliwianie realizacji procesu dydaktycznego uczniom i nauczycielom, jeżeli zdarzenia te        powtarzają się,

j.       w razie ustanowienia nadzoru kuratorskiego nad uczniem,

k.     nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej.

2.   Dyrektor wszczyna postępowanie o skreślenie ucznia:

a.     na wniosek członka rady pedagogicznej,

b.     gdy uzyska wiadomość o zajściu jednego ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 a), b), c), d) i i)

c.      gdy powtarzają się u ucznia przypadki ujęte w ust. 1 litera f), g), h) działania wychowawcze społeczności szkolnej i rodziców nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

4.   Przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub zwołaniem nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej Dyrektor wykonuje następujące czynności:

a.     przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami,

b.     wysłuchuje świadków zdarzenia - w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a), b), c), d) i e) oraz wychowawcy - w przypadkach określonych w ust. 1 lit. f) i g).

Wszystkie w/w działania winny być zaprotokołowane.

5.   Wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia o wszczęciu postępowania o skreślenie, podając przyczynę, termin posiedzenia Rady Pedagogicznej i poucza ich o możliwości wypowiedzenia się wobec Rady Pedagogicznej pisemnie lub ustnie.

6.   Skreślenie ucznia z listy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

7.   Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje z dniem podjęcia uchwały.

8.   Dyrektor szkoły wykonując na podstawie Statutu i uchwały Rady Pedagogicznej decyzję o skreśleniu ucznia z listy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie ten uczeń mieszka celem zapewnienia mu dalszej realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 2

 

1.   Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

2.   Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

ROZDZIAŁ XII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 1

 

1.   Uczeń ma prawo do:

a.     opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

b.     znajomości swoich praw,

c.      ochrony sfery życia prywatnego, ochrony korespondencji,

d.     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

e.      zapoznania się z treściami programów nauczania i stawianymi wymaganiami,

f.      zapoznania się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole,

g.      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h.     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

i.       swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

j.       pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności,

k.     bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

l.       poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

m.   korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących

regulaminów,

n.     reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych.

 

§ 2

 

1.     Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, a zwłaszcza:

a.     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym wyborem,

b.     dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

c.      dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów,

d.     aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

e.      realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § w 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a jego udział w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania,

f.      przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,

g.      przestrzegania zasad kultury współżycia,

h.     szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

i.       dbania o wspólne dobro,

j.       odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,

k.     bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,

l.       dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny,

m.   godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

n.     punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,

o.     terminowego odrabiania zadań domowych i systematycznego przygotowywania się do wszystkich lekcji,

p.     przynoszenia niezbędnych przyborów szkolnych, zeszytów korespondencyjnych, jak również obowiązującego stroju na lekcje wychowania fizycznego

q.     nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów drogich i wartościowych oraz niebezpiecznych dla siebie i otoczenia

 

§ 3

 

1.   Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

2.   Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

3.   Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw.

4.   Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych w ciągu tygodnia od powrotu.

5.   W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż tydzień uznaje się za usprawiedliwione nieprzygotowanie ucznia do zajęć przez okres kolejnego tygodnia po powrocie do Szkoły; w tym czasie uczeń zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe, korzystając z pomocy nauczyciela, wychowawcy lub kolegów z klasy.

6.   Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

a.     ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny,

b.     strój codzienny dowolny, ale nie ekstrawagancki,

c.      strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli,

d.     strój galowy: dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie

7.   Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach na których uczeń reprezentuje szkołę.

8.  Korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych, odtwarzaczy oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.

9.  W przypadku korzystania przez ucznia z urządzenia wymienionego w ust. 8 w sposób naruszający normy współżycia społeczności szkolnej lub prawa innych osób, nauczyciel może zatrzymać to urządzenie uczniowi i przekazać do depozytu w sekretariacie Szkoły, informując o tym rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

NAGRODY I KARY

 

§ 1

 

1.   Nagrody i kary zawarte są w WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu dodatkowo stosuje się kary:

a.     przeniesienie ucznia do innej szkoły,

b.     wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

2.   O przeniesienie wnioskuje się, gdy uczeń:

a.     notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów,

b.     otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,

c.      zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,

d.     uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły,

e.      ma demoralizujący wpływ na innych.

3.   Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy o przeniesienie ucznia wnioskuje rada klasowa rodziców.

4.   Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do kuratora oświaty).

5.   Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom w formie pisemnej.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 

1.   Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .

2.   Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3.   W gimnazjum obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

4.   Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzane do Statutu Gimnazjum poprawki, zatwierdzane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

5.   Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

6.   Statut obowiązuje od daty uchwalenia.

 

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY

 

§ 2

 

1.     Działalność Szkoły w ramach realizacji szkolnego planu nauczania jest finansowana z dotacji budżetu miasta oraz opłat wnoszonych przez rodziców uczniów Gimnazjum tytułem wpisowego i czesnego.

2.     W wypadku przeniesienia ucznia przez rodziców do innej szkoły opłaty wymienione w ust.1 nie podlegają zwrotowi.

3.     Wysokość opłat za naukę w szkole wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów określa Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży w umowie zawartej z rodzicami uczniów.

4.     Opłaty za naukę w szkole pobierane są przez 10 miesięcy każdego roku nauki, do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

5.     W momencie rekrutacji do Szkoły rodzice wpłacają wpisowe, którego wysokość określona jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.     Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży.

7.     W przypadku nie wywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż dwa miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 4 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży może złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.

8.     W przypadku określonym w ust. 7 Dyrektor Gimnazjum na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży skreśla ucznia z listy uczniów.

 

PRZYJĘCIE I ZMIANA STATUT

 

§ 3

 

1.     Zmiany w statucie w celu dostosowania do obowiązującego prawa dokonuje Komisja statutowa po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

2.     Komisję statutową powołuje Dyrektor Szkoły.

 


 

 

STATUT

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. BARBARY

W CHODZIEŻY


 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.    Społeczna Szkoła Podstawowa im. św. Barbary w Chodzieży zwana dalej szkołą podstawową jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, opierającą się w swojej działalności na poszanowaniu wartości ogólnoludzkich i prawdzie .

2.    Szkoła kształci w cyklu ośmioletnim.

3.    Społeczna Szkoła Podstawowa ma siedzibę w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 11.

4.    Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

5.    Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

6.    Społeczna Szkoła Podstawowa działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe / Dz. U. z 2017 r. poz. 59 a powołana została uchwałą  z dnia 10.07.2017 r.  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży (załącznik nr 1).

7.    Na pieczęciach używana jest nazwa: Społeczna Szkoła Podstawowa im. św. Barbary w Chodzieży.

8.    Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 2.

 

1.    Podstawowymi celami i zadaniami szkoły podstawowej są:

a. kształtowanie środowiska wychowawczego zgodnie z celami i zadaniami

    określonymi w prawie oświatowym, uwzględniając program wychowawczy i

    profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz

    potrzeb lokalnego środowiska,                       

b. kształcenie i wychowanie młodzieży w taki sposób, by byli przygotowani do

    podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej oraz do życia we spółczesnym

    świecie,

c. rozwijanie w świadomości wychowanków poczucia odpowiedzialności,

    poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego przy jednoczesnym

    otwarciu na wartości kultury Europy i świata,

d. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,

e. wprowadzanie w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i

    metod właściwych dla danych dyscyplin naukowych,

f.  zapewnienie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

    ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia.

 

§ 3.

 

2.    Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania poprzez:

a.  kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie wzorców

     osobowych i budowanie więzi w społeczności szkolnej

b.  dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego

     rozwoju,

c.  stosowanie nowoczesnych metod nauczania i form pracy na lekcji,

d.  stworzenie warunków do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych,

     które mogą mieć charakter przedmiotowy lub między przedmiotowy,

           e.  rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

f.   zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej,

g.  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 4.

 

1.    Dyrektor szkoły w celu ciągłego podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły powołuje przedmiotowe, problemowe i wychowawcze zespoły nauczycieli.

2.    Szkoła współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

a. rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłaszać swoje postulaty i uwagi

    dotyczące nauczania, wychowania i profilaktyki zdrowotnej poprzez klasowe

    Rady Rodziców do Dyrektora szkoły podstawowej w formie pisemnej,

b. rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo korzystać z pomocy pedagoga i

    psychologa szkolnego w dniach i godzinach przez nich określonych,

           c. program profilaktyki i program wychowawczy zdrowia uchwala Rada

               Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców .   

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ICH KOMPETENCJE

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 5.

 

1.    Organami szkoły podstawowej są:

a. Dyrektor szkoły,

b. Rada Pedagogiczna,

c. Rada Rodziców,

d. Samorząd Uczniowski.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

§ 6.

 

1.    Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły podstawowej, a w szczególności:

a. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,

b. reprezentuje szkołę podstawową na zewnątrz,

c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza bezpieczne warunki do ich

    rozwoju psychofizycznego przez działania prozdrowotne,

d. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

e. organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły podstawowej w

    porozumieniu z organem prowadzącym.

f.  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

    organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub

    rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,

    opiekuńczej i innowacyjnej szkoły

2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla uczących w szkole podstawowej nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3.    Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

4.    Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców , Samorządem Uczniowskim, pielęgniarką szkolną, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 7.

 

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a. Dyrektor jako przewodniczący,

b. nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

3.    W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

a.  przedstawiciele Rady Rodziców,

b.  pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,

c.  pielęgniarka szkolna,

d.  członkowie zarządu stowarzyszenia

e.  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

4.    Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:

a.    zatwierdzenie planów pracy szkoły podstawowej,

b.    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c.    opracowanie i uchwalanie Szkolnego Systemu Oceniania,

d.    zatwierdzenie kryteriów ocen zachowania,

e.    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f.     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły podstawowej,

g.    powoływanie stałych lub doraźnych komisji,

h.    podejmowanie uchwał dotyczących aktualizacji statutu szkoły.

i.      Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

5.    Rada Pedagogiczna opiniuje:

a.    organizację pracy szkoły podstawowej, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b.    propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

.

6.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

 

7.    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach.

 

8.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży jest zobowiązane do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Rady Pedagogicznej.

 

RADA RODZICÓW

 

§ 8.

 

1.    Rada Rodziców jest organem szkoły podstawowej działającym na podstawie uchwalonego regulaminu swojej działalności. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców danego oddziału.

 

2.    Rada Rodziców wspiera statutową działalność szkoły we wszystkich dziedzinach.

3.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a.    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb uczniów,

b.    opiniowanie programów naprawczych i wychowawczych szkoły.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 9.

 

1.    Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem.

2.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

a.    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,

b.    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c.    prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d.    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e.    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

f.     prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

g.    W porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, może powołać radę wolontariatu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 10.

 

1.    Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami, dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

 

§ 11.

 

1.    W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy nimi przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór):

a. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być

    rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym i nieprzekraczającym

    jednego miesiąca.

 

b. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły,

    każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do

    organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego,

    zgodnie z kompetencjami.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 

§ 12.

 

1.    Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a.  wychowawca klasy -w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

b.  pedagog szkolny, psycholog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

c.   Dyrektor - jeżeli decyzja pedagoga lub psychologa nie zakończyła konfliktu.

 

2.    Konflikt pomiędzy Dyrektorem szkoły podstawowej a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego, w ramach kompetencji.

 

3.    Konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami szkoły podstawowej rozwiązuje Dyrektor szkoły. W przypadku braku rozwiązania konfliktu sprawę na pisemny wniosek jednej ze stron rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego, w ramach kompetencji.

 

§ 13.

 

1.    Dyrektor przyjmuje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2.    Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem obowiązującego prawa oraz dobra publicznego.

3.    Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne między członkami Rady Pedagogicznej.

  

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 14.

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania.

2.    Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 24.

3.    W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego, przewiduje się zwiększenie liczby uczniów w oddziale. Nie powinna ona jednak przekraczać 27.

4.    Liczbę uczniów w oddziałach I klasy na dany rok szkolny określa organ prowadzący, wyznaczając dolny limit przyjęć.

5.    Szkolny plan nauczania oparty jest na ramowym planie nauczania opracowanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

7.    Arkusz organizacyjny opracowany jest do 30 czerwca, a zatwierdzony przez organ prowadzącą do 31 sierpnia każdego roku.

8.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły podstawowej Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

9.    Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

10. Szkoła pracuje w oparciu o:

a.  plan pracy szkoły,

b.  arkusz organizacyjny szkoły,

c.   tygodniowy rozkład zajęć,

d.  program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania.

11.Oddział jest dzielony na grupy w nauczaniu języków obcych, informatyki oraz

 zajęć wychowania fizycznego.

12.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 

ROZDZIAŁ VII

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§ 15.

 

      1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i

          zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

          doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

          pedagogicznej wśród rodziców

      2. Do zadań bibliotekarza należy:

a. gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji

    bibliotecznej,

b. gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i

    ćwiczeniowych, oraz innych materiałów bibliotecznych zgodnie z art. 22a

    ustawy o systemie oświaty,

c. opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki

    szkolnej,

d. dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy

    zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed lekcjami i po lekcjach,

e. organizowanie rożnych form  propagowania czytelnictwa

      f. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i

         społeczną,

g. tworzenie bezpiecznych warunków do poszukiwania i wykorzystywania

    informacji z rożnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią

    informatyczną,

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela

    i  bibliotekarza określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

§ 16.

 

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli specjalistów z poszczególnych przedmiotów nauczania, pracowników administracji i obsługi oraz pedagoga i psychologa.

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy - Kodeks Pracy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 

§ 17.

 

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2.    Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

 

3.    Nauczyciele mają prawo:

a.    do szacunku,

b.    wolności poglądów nienaruszających godności innych osób,

c.    współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metod jego realizacji,

d.    jawnej i uzasadnionej oceny własnej pracy,

e.    stałego rozwoju,

f.     wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego

 

4.    Do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

a.    czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej,

b.    pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

c.    dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi dostępnymi osiągnięciami współczesnej nauki,

d.    życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów,

e.    udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce oraz rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy,

f.     dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, a także inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły,

g.    bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

h.    stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pogłębianie wiedzy merytorycznej,

i.      informowanie Wychowawcy Klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora o wynikach nauczania uczniów,

j.      prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej,

k.    decydowanie w sprawie doboru metod i form nauczania.

 

5.    Zmiana nauczyciela w danej klasie należy do kompetencji Dyrektora szkoły.

6.    Dyrektor powołuje spośród nauczycieli koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest opieka nad uczniami w trakcie realizowania projektów.

 

WYCHOWAWCA KLASY

 

§ 18.

 

 

1.    Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem uczniów jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanym dalej Wychowawcą.

2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez kolejne etapy edukacyjne (I-III), (IV – VIII).

3.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ma prawo zmienić wychowawcę:

 1. z urzędu w przypadku stwierdzenia przez Dyrektora rażących zaniedbań lub sytuacji konfliktowych między wychowawcą a klasą i rodzicami,
 2. na pisemny wniosek samego wychowawcy,
 3. na umotywowany, pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców; wniosek ten rozpatruje Rada Pedagogiczna podejmując ostateczną decyzję po wysłuchaniu zainteresowanego wychowawcy; o decyzji zmiany wychowawcy Dyrektor powiadamia zainteresowanych rodziców pisemnie.

4.    Wychowawca w celu realizacji zadań:

 1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy, ustala treść zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą wynikających z aktualnych potrzeb wychowawczych klasy,
 3. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania potrzeb opiekuńczo –wychowawczych uczniów,
 4. utrzymuje kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia i koordynuje ich działania wobec uczniów, szczególnie tych z trudnościami i niepowodzeniami w nauce,
 6. tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 7. rozwiązuje umiejętnie konflikty w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
 8. prowadzi określoną przepisami dokumentację dydaktyczno–wychowawczą klasy,

 

5.    Nauczyciel –wychowawca spełnia swoje zadania wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych przez:

 1. realizację założeń programu wychowawczego szkoły,
 2. realizację założeń programu profilaktycznego,
 3. realizację tematyki godzin wychowawczych,
 4. współpracę z rodzicami.

 

 

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

 

§ 19.

 

1.    Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich zainteresowań,
 2. aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego,
 3. zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży,
 4. opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 5. koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. organizacja doradztwa zawodowego – planowanie i organizacja zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia
 7. podejmowanie inicjatyw  i koordynowanie zadań związanych z propagowaniem wiedzy i umiejętności dotyczących  bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia uczniów.
 8. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 9. wspieranie działań wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli .

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 20.

 

1.    Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest współdziałanie ze Szkołą w zakresie wychowania i nauczania dziecka.

2.    Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest poinformowanie szkoły o stanie zdrowia dziecka.

3.    Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:

 1. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne,
 2. zapewnienia warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
 3. usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych,
 4. uczęszczania na zebrania z rodzicami,
 5. zapoznania się ze Statutem Szkoły, programem wychowawczym i programem profilaktycznym.
 6. zapoznawania się na bieżąco z informacjami dotyczącymi pracy szkoły, osiągnięć szkolnych ucznia i innych.
 7. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz systematyczną wpłatę czesnego zgodnie z podpisaną umową z zarządem stowarzyszenia.

 

 

PRAWA RODZICÓW

 

§ 21.

 

1.    Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do rzetelnej informacji o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. o warunkach i sposobie oceniania zachowania.

 

2.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać w szkole wszystkie informacje o dziecku, o jego zachowaniu, postępach, przyczynach trudności w nauce oraz oczekiwać porady i pomocy nauczycieli,

3.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do przekazywania wniosków i opinii na temat pracy Szkoły tak w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

4.    Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń, jeśli nie zgadzają się z roczną oceną klasyfikacyjną zachowania lub roczną oceną z zajęć edukacyjnych.

5.    W przypadku naruszenia praw dziecka w Szkole, skargi rodziców (prawnych opiekunów) mogą być kierowane do Wychowawcy Klasy lub Dyrekcji Szkoły. Skargi muszą mieć formę pisemną i są rozpatrywane na terenie szkoły w terminie 7 dni od daty złożenia skargi.

 

ROZDZIAŁ X

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

§ 22.

 

1.    Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.    Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych  i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, osiągnięciach  i trudnościach ucznia w nauce oraz o zachowaniu ucznia.

4.    W klasach I–III oceną klasyfikacyjną półroczną i roczną jest ocena opisowa. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II i III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej oraz w klasie I dodatkowo wspomagane jest skalą trzystopniową wyrażoną komentarzem słownym. Skala osiągnięć:

1) Znakomicie –posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje samodzielnie;

2) Dobrze –posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, uczeń oczekuje pomocy nauczyciela;

3) Postaraj się –posiadane wiadomości i umiejętności nie zawsze odpowiadają podstawowym wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie.

 

§ 23.

 

1.    W czasie trwania roku szkolnego odbywa się klasyfikacja śródroczna i klasyfikacja roczna określona w terminarzu pracy szkoły na dany rok szkolny.

2.    Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły.

 

§ 24.

 

1.  Wszyscy nauczyciele w danym roku szkolnym informują uczniów (na pierwszych

     zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) –na pierwszym zebraniu o:

a.      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b.      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych

     przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w

     przedmiotowych systemach oceniania.

3.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na

     pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

     na pierwszym zebraniu - o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania

     zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

     rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 

 

§ 25.

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

    pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

    psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i

    odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2. Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym.

 

§ 26.

 

1. Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia złożony do Dyrektora

    Szkoły nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę semestralną lub roczną w

    terminie 2 dni od daty wpływu wniosku.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (testy, sprawdziany, prace

    klasowe) powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego

    roku szkolnego (do 31 sierpnia). Prace te mogą być udostępniane rodzicom do

    wglądu podczas indywidualnych spotkań lub zebrań.

 

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

 

§ 27.

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia:

a.       z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,

b.       z wykonywania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,

c.       z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na podstawie orzeczenia specjalistycznej poradni.

 

FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN

 

§ 28.

 

1. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia, biorąc pod uwagę:

 1. umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
 2. systematyczność pracy ucznia,
 3. samodzielność,
 4. zaangażowanie i kreatywność,
 5. umiejętność prezentowania wiedzy,
 6. umiejętność współpracy w grupie,

 

 

§ 29.

 

1. Obowiązkowymi źródłami informacji o uczniu są:

 1. dziennik lekcyjny,
 2. arkusze ocen,
 3. inne w zależności od potrzeb i według reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 30.

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a.     odpowiedzi ustne (z materiału analizowanego na bieżąco –z trzech ostatnich                         tematów; aktywność na lekcji   wypowiedzi specyficzne dla danego przedmiotu                        nauczania np. recytacja, prezentacja, orientacja na mapie i inne.

b.    odpowiedzi pisemne (prace klasowe –obejmują większą partię materiału;

       sprawdziany i testy dydaktyczne; kartkówki –obejmujące materiał z trzech

       ostatnich tematów lekcyjnych; dyktanda; referaty; własna twórczość).

     c.   przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i

           plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez

           ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

           przedmiotów.

  

§ 31.

 

1. Prace klasowe, sprawdziany, testy muszą być zapowiedziane najpóźniej z

    tygodniowym wyprzedzeniem. W jednym dniu może być tylko jedna praca

    klasowa, sprawdzian czy test, a w tygodniu mogą być trzy formy sprawdzania

    wiedzy i umiejętności.

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny w formie i terminie

    określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku

    lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest średnia z obu ocen.

3. Szczegółowe zasady dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji zawarte są w

    wymaganiach przedmiotowych.

 

 

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI

 

§ 32.

 

1. Nauczyciele systematycznie oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości

    i umiejętności według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach

    oceniania.

2. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele

    prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania –

    wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz

    ocenianego ucznia.

3. Informacje o ocenach uczniów rodzice otrzymują na bieżąco korzystając z

    e-dziennika, w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań oraz indywidualnych

    spotkań z nauczycielami.   

4. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania    

    edukacyjne, niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej,

    do indywidualnych potrzeb i możliwości wskazanych w opinii o ograniczonych

    możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń, wydanej przez

    lekarza.

 

5. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku    

    wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze

    specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach

    oraz aktywność w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 33.

 

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

   edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie

   nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z

   zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 34.

 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  w klasach IV – VIII

    z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

    -stopień celujący (cel.) -6,

    -stopień bardzo dobry (bdb) -5,

    -stopień dobry (db) -4,

    -stopień dostateczny (dst) -3,

    -stopień dopuszczający (dop) -2,

    -stopień niedostateczny (ndst) -1.

2. W ocenach cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i

    minusów.

3. Skala procentowa w ocenianiu prac pisemnych jest następująca:

    0-40% -ocena niedostateczna

    41-55% -ocena dopuszczająca

    56-74% -ocena dostateczna

    75-89% -ocena dobra

    90-99% -ocena bardzo dobra

    100% -ocena celująca

§ 35.

 

1. Najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

    nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, a wychowawca rodziców lub

    prawnych opiekunów o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach.

    W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka

    informację należy przesłać pocztą w formie pisemnej, listem poleconym z

    pieczęcią szkoły.

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią

    funkcję diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego

    rodziców (prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z

    wyjątkiem ocen niedostatecznych, które podlegają innym procedurom poprawy).

 

 

§ 36.

 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć

    obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli

    poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z terminarzem pracy szkoły w danym

    roku szkolnym.

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być

    zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu

    na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 37.

 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a.       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b.       dbałość o honor i tradycje szkoły,

c.       dbałość o piękno mowy ojczystej,

d.       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e.       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

f.        zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

 

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się po konsultacjach

    z pozostałymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem i psychologiem

    szkolnym według następującej skali:

    -wzorowe,

    -bardzo dobre,

    -dobre,

    -poprawne,

    -nieodpowiednie,

    -naganne.

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

    - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

    - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem:

    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

    wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz

    drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Przewidywana roczna ocena zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej

    miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i może ulec

    zmianie.

5. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

    Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego

    rodziców (prawnych opiekunów) – o przewidywanej dla niego rocznej ocenie

    klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi

    opiekunami) dziecka informację należy przesłać pocztą w formie pisemnej, listem

    poleconym z pieczęcią szkoły.

6. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza

    szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§ 38.

 

a.    Ustala się następujące kryteria ocen:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

• logicznie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;

•jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych.

 

 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu;

• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami;

• bierze udział w konkursach przedmiotowych;

• sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych;

• wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji.

 

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

• opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym;

• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

• jest aktywny w czasie lekcji.

 

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

• wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.

 

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował w pełni treści programu nauczania, ale nie wyklucza to możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki;

• przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.

 

 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:,

• nawet pomimo działań wspomagających ze strony nauczyciela nie opanował wiedzy z podstawy programowej;

• zakres jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.

 

 KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

 

§ 39.

 

1.  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a.    przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych i in.),

b.    wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

c.    wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

d.    systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

e.    nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

f.     dba o kulturę słowa i zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów,

g.   dba o dobre imię i mienie szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

h.    nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pobudzających,

i.     samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania, jest pilny w nauce i pełnieniu obowiązków, szanuje prawa innych,

j.     reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub imprezach środowiskowych.

 

2.  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a.    przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych, i inne),

b.    jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

c.    chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d.    systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 2 spóźnienia,

e.    jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z koleżankami i kolegami oraz osobami starszymi,

f.     dba o dobre imię i mienie szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

g.   nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków odurzających i pobudzających.

 

 

3.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 2. systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 3 spóźnienia
 3. stara się zachowywać kulturalnie i potrafi naprawić popełniony błąd,
 4. przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (statutu, regulaminu pracowni przedmiotowych i in.),
 5. nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pobudzających;
 6. bierze udział w życiu klasy i szkoły,

 

4.  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły,
 2. stara się uczyć systematycznie,
 3. opuszczał zajęcia szkolne i ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 5,
 4. mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 5. czasami zachowuje się nietaktownie, ale wykazuje wolę poprawy.

 

5.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. wielokrotnie i świadomie nie przestrzegał regulaminów szkolnych,
 2. lekceważy obowiązki szkolne, doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań,
 3. opuszczał zajęcia szkolne i ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 10,
 4. zdarza mu się przeszkadzać i uniemożliwiać prowadzenie zajęć.

 

6.  Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy

 1. notorycznie przeszkadza i uniemożliwia prowadzenie zajęć,
 2. ma arogancki stosunek do dorosłych i rówieśników w szkole i poza szkołą,
 3. złośliwie i z premedytacją niszczy cudzą własność,
 4. jest bardzo agresywny, dręczy fizycznie i psychicznie rówieśników, wyłudza pieniądze, kradnie, jest ordynarny, używa wulgarnych słów,
 5. kłamie i oszukuje,
 6. spóźnia się na lekcje i wagaruje,
 7. świadomie i celowo dewastuje środowisko naturalne,
 8. szczególnie źle wpływa na rówieśników (papierosy, alkohol, narkotyki).

 

 

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

 

§ 40.

 

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z 10.06.2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych DZ.U. 2015 poz.843.

2.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

3.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

4.    W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia etyki i religii do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

5.    Uczeń kończy szkołę:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
 2. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 3. jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego i uzyskał wynik pozytywny

 

§ 41.

 

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3.    W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być

    niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.

5. Wychowawca klasy za punkt wyjścia oceny zachowania przyjmuje kryteria

    uzyskania oceny dobrej.

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

    została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje

    komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w

    formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z

    danych zajęć edukacyjnych.

    W przypadku zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,

    zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania

    fizycznego sprawdzian ma formę zadań praktycznych.

7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

    opiekunami).

8. W skład komisji wchodzą:

    a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

        kierownicze – jako przewodniczący,

    b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia w edukacyjne,

    c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie

        same zajęcia edukacyjne.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie

    może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest

    ostateczna. Może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac

    komisji sporządza się protokół.

 

§ 42.

 

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela ocenę

    roczną z zajęć edukacyjnych jedynie w trzech przypadkach:

    a.  niedotrzymania przez nauczyciela procedur wynikających z wewnątrzszkolnego

         systemu oceniania,

    b.  przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. 2 miesiące),

    c.  w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

        - brał udział w 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,

        - przystąpił do wszystkich zapowiadanych form sprawdzania wiedzy i

          umiejętności z danego przedmiotu oraz otrzymał z nich oceny nie niższe niż

          wnioskowana,

        - brał udział w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych z

          przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wyłącznie

          oceny celującej).

2.  Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o wyższą, niż przewidywana przez

     nauczyciela, ocenę roczną (semestralną) z zajęć edukacyjnych:

     a. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemny wniosek do Dyrektora

         szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty  

         powiadomienia o przewidywanej ocenie,

     b. wniosek należy szczegółowo uargumentować i podać ocenę, o jaką się

         wnioskuje,

     c. Dyrektor powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzenia wiedzy i

         umiejętności ucznia z danego przedmiotu,

     d. Sprawdzian przygotowany przez nauczyciela przedmiotu ma formę pisemną i

         ustną. W przypadku przedmiotów artystycznych, techniki, informatyki i WF

         może mieć formę teoretyczną i praktyczną,

     e. termin sprawdzianu ustala komisja w porozumieniu z wnioskodawcą,

     f.  z przeprowadzonego sprawdzianu wiedzy i umiejętności sporządza się

         protokół, do którego w formie załączników dołącza się materiały z części 

         pisemnej lub ustnej,

     g. wystawiona przez nauczyciela ocena jest oceną ostateczną.

 

§ 43.

 

1.  Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela

     ocenę roczną z zachowania jedynie w przypadkach:

     a. niedotrzymania przez nauczyciela procedur wynikających z wewnątrzszkolnego

         systemu oceniania,

2. Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o wyższą niż przewidywana przez  

     nauczyciela ocenę roczną  z zachowania:

     a. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemny wniosek do Dyrektora

         szkoły podstawowej w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty

         powiadomienia,

     b. wniosek należy szczegółowo uargumentować i podać ocenę, o jaką się

         wnioskuje,

     c. jeżeli argumentacja spełnia warunki wynikające z pkt 1, Dyrektor przekazuje

         wniosek przewodniczącej zespołu wychowawczego, aby w obecności

         wychowawcy klasy przeanalizować argumenty wychowawcy oraz  

         wnioskodawcy,

     d. wychowawca klasy może uwzględnić sukcesy pozaszkolne ucznia oraz

         potwierdzone formy wolontariatu,

     e. termin zebrania zespołu wychowawczego ustala przewodniczący zespołu,

     f.  z posiedzenia zespołu sporządza się protokół,

     g. ustalona przez wychowawcę ocena jest oceną ostateczną.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 44.

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

    edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny

    klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,

    przekraczającej połowę godzin dydaktycznych przeznaczonych na lekcje w

    szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

    egzamin klasyfikacyjny. Składa wówczas podanie do Dyrektora szkoły trzy dni

    przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej

    nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada

    Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych  

    przepisów, indywidualny program nauczania.

5. W przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we

    własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu

    obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z

    tego języka dyrektor może w skład komisji klasyfikacyjnej powołać nauczyciela

    danego języka zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej

    szkoły.

§ 45.

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin

    klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma

    przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza Dyrektor szkoły.

    Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

    (prawnymi opiekunami).

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

4. W skład komisji wchodzą:

    a.   Dyrektor szkoły –jako przewodniczący komisji,

    b.   nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

    c.   wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel takiego samego lub pokrewnego

          przedmiotu.

6. Dyrektor może zrezygnować z konieczności powoływania w skład komisji dwóch

    nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –w charakterze  

    obserwatorów –rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół   

    zawierający w szczególności:

    a.  skład komisji,

    b.  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

    c.  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

    d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

    odpowiedziach ucznia.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 46.

 

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji

    przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

    Uczeń nieklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z

    zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu

    poprawkowego.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 47.

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego

    lub dwóch przedmiotów nauczania, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem

    egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z

    których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły.

4. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują pisemną informację o

    terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy, najpóźniej trzy dni po

    klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z

    którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotuje i przekazuje

    uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych,

    zakres materiału. Wychowawca fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a

    uczeń i jego rodzic zatwierdzają to swoimi podpisami.

 

§ 48.

 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

2. W skład komisji wchodzą:

    a. Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

    b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

    c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako  

        członek komisji.

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na własną prośbę lub w innych,

    szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być zwolniony z udziału w pracy

    komisji. Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela,

    prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela

    zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  

    zawierający w szczególności:

    a.   skład komisji,

    b.   termin egzaminu poprawkowego,

    c.   pytania egzaminacyjne,

    d.   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

    odpowiedziach ucznia.

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 49.

 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

    poprawkowego w wyznaczonym terminie, może zdawać w dodatkowym terminie,

    wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

    programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden

   raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej

   ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych

   przedmiotów, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne

   ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programów wyższej.

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

§ 50.

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za:

a.      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,

b.      bardzo dobre wyniki w nauce,

c.      wzorowe zachowanie,

d.      wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

2. Nagrodami są:

     a.   pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy,

     b.   pochwała wychowawcy przed rodzicami,

     c.   wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

     d.   wyróżnienie dyrektora wobec rodziców,

     e.   dyplom,

     f.    list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez Radę Pedagogiczną,

     g.   umieszczenie informacji o osiągnięciach na stronie internetowej szkoły,

     h.   nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na

           apelu,

      i.   wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i

           artystyczne.

 

§ 51.

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, stosuje się

    następujące kary i środki wychowawcze:

    a.    ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela,

    b.    upomnienie ucznia z adnotacją w dzienniku lekcyjnym wpisaną przez

           nauczyciela,

    c.    ustne upomnienie ucznia przez Dyrektora,

    d.    powiadomienie rodziców przez dyrektora o nagannym zachowaniu ucznia,

    e.    wezwanie rodziców do szkoły celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

    f.     nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie

           pisemnej bądź ustnej,

    g.    pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły,

    h.    zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 

§ 52.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od wymierzonej

    kary do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej

    karze.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy,

    pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia:

    a.    oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

    b.    odwołać karę,

    c.    zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

3. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna

 

 

ROZDZIAŁ XI

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

§ 53.

 

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

2. Do szkoły przyjmuje Dyrektor na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych

    opiekunów) podania.

3. Zasady oraz terminy przyjęcia uczniów do szkoły na dany rok szkolny określa

    Regulamin Rekrutacji.

 

§ 54.

 

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku rażącego i

    wielokrotnego łamania postanowień statutu szkoły i regulaminów szkolnych, po

    wyczerpaniu wszelkich możliwości oddziaływań pedagogicznych, a przede

    wszystkim za:

a.      świadome działania, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, pracowników szkoły i innych osób,

b.      kradzieże i inne czyny karalne na terenie szkoły,

c.      posiadanie, picie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę,

d.      posiadanie lub zażywanie narkotyków i środków odurzających oraz zachęcanie innych do ich stosowania,

e.      nieterminowe opłacanie przez rodziców czesnego (zasady określone są w Umowie)

f.       palenie papierosów na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

g.      świadome niszczenie mienia szkolnego i publicznego,

h.     nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w sytuacji, gdy wszelkie działania pedagogiczne nie przynoszą rezultatu,

i.       uniemożliwianie realizacji procesu dydaktycznego uczniom i nauczycielom, jeżeli zdarzenia te powtarzają się,

 

2. Dyrektor wszczyna postępowanie o skreślenie ucznia:

a.      na wniosek członka rady pedagogicznej,

b.      gdy uzyska wiadomość o zajściu jednego ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 lit. a, b, c, d, i

c.      gdy powtarzają się u ucznia przypadki ujęte w ust. 1 lit. f, g, h,  działania wychowawcze społeczności szkolnej i rodziców nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

3.  Przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub zwołaniem nadzwyczajnego

     zebrania Rady Pedagogicznej Dyrektor wykonuje następujące czynności:

a.      przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami,

b.      wysłuchuje świadków zdarzenia

-w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, b, c, d i e oraz wychowawcy

-w przypadkach określonych w ust. 1 lit. F, g.

Wszystkie w/w działania winny być zaprotokołowane.

 

4. Wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia o wszczęciu

    postępowania o skreślenie, podając przyczynę, termin posiedzenia Rady

    Pedagogicznej i poucza ich o możliwości wypowiedzenia się wobec Rady

    Pedagogicznej pisemnie.

5. Skreślenie ucznia z listy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

6. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje z dniem podjęcia uchwały.

7. Dyrektor szkoły wykonując na podstawie Statutu i uchwały Rady Pedagogicznej

    decyzję o skreśleniu ucznia z listy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie

    Dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie ten uczeń mieszka celem

    zapewnienia mu dalszej realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 55.

 

1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w

    trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  

 

ROZDZIAŁ XII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 56.

 

1. Uczeń ma prawo do:

 1. opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 2. znajomości swoich praw,
 3. ochrony sfery życia prywatnego, ochrony korespondencji,
 4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 5. zapoznania się z treściami programów nauczania i stawianymi wymaganiami,
 6. zapoznania się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole,
 7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 8. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 9. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 10. pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności,
 11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 12. poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,
 13. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 14. reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych.

 

§ 57.

 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie

   Społecznej Szkoły Podstawowej, a zwłaszcza:

a.       systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym wyborem,

b.       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

c.       dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów,

d.       aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

e.       przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,

f.        przestrzegania zasad kultury współżycia,

g.       szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

h.       dbania o wspólne dobro,

i.         odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,

j.         bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,

k.       dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny,

l.         godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

m.      punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,

n.       terminowego odrabiania zadań domowych i systematycznego przygotowywania się do wszystkich lekcji,

o.       przynoszenia niezbędnych przyborów szkolnych, zeszytów korespondencyjnych, jak również obowiązującego stroju na lekcje wychowania fizycznego

p.       nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów drogich i wartościowych oraz niebezpiecznych dla siebie i otoczenia.

 

§ 58.

 

1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków

    zagrażających życiu i zdrowiu.

2. Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia

    za wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw oraz korzystania

    z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń mobilnych podczas zajęć

    lekcyjnych.

    W przypadku korzystania przez ucznia z urządzenia wymienionego w ust. 3

    w sposób naruszający normy współżycia społeczności szkolnej lub prawa innych   

    osób, nauczyciel może zatrzymać to urządzenie uczniowi i przekazać do depozytu

    w sekretariacie Szkoły, informując o tym rodziców.

4. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na

    zajęciach szkolnych w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż

    tydzień, uznaje się za usprawiedliwione nieprzygotowanie ucznia do zajęć przez  

    okres kolejnego tygodnia po powrocie do Szkoły. W tym czasie uczeń

    zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe, korzystając z pomocy

    nauczyciela, wychowawcy lub kolegów z klasy.

6. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i

    wyglądu ucznia:

a.      ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny,

b.      strój codzienny dowolny, ale nie ekstrawagancki,

c.      strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli,

d.      strój galowy:

·         dla dziewcząt -biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie,

·         dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie

7. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz

    uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.

.

ROZDZIAŁ XIII

NAGRODY I KARY

 

§ 59.

 

1.    Nagrody i kary zawarte są w WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu dodatkowo stosuje się kary:

 1. przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 2. wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

2.    O przeniesienie wnioskuje się, gdy uczeń:

 1. notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów,
 2. otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,
 3. zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,
 4. uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły,
 5. ma demoralizujący wpływ na innych.

3.    Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy o przeniesienie ucznia wnioskuje rada klasowa rodziców.

4.    Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do kuratora oświaty).

5.    Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom w formie pisemnej.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 60.

 

1.    Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .

2.    Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3.    W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

4.    Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzane do Statutu Szkoły poprawki, zatwierdzane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

5.    Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

6.    Statut obowiązuje od daty uchwalenia.

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY

 

§ 61

 

1.    Działalność Szkoły w ramach realizacji szkolnego planu nauczania jest finansowana z dotacji budżetu miasta oraz opłat wnoszonych przez rodziców uczniów szkoły tytułem wpisowego i czesnego.

2.    W wypadku przeniesienia ucznia przez rodziców do innej szkoły opłaty wymienione w ust.1 nie podlegają zwrotowi.

3.    Wysokość opłat za naukę w szkole wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów określa Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży w umowie zawartej z rodzicami uczniów.

4.    Opłaty za naukę w szkole pobierane są przez 10 miesięcy każdego roku nauki, do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

5.    W momencie rekrutacji do Szkoły rodzice wpłacają wpisowe, którego wysokość określona jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.    Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży.

7.    W przypadku nie wywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż dwa miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 4 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży może złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.

8.    W przypadku określonym w ust. 7 Dyrektor szkoły na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży skreśla ucznia z listy uczniów. 

 

 

PRZYJĘCIE I ZMIANA STATUTU

 

§ 62

 

1.    Zmiany w statucie w celu dostosowania do obowiązującego prawa dokonuje Komisja statutowa po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

2.    Komisję statutową powołuje Dyrektor Szkoły

   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży