Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Do góry

Egzamin Gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny-

 zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy-

 przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny-

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

• pisemny-

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

 

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

* Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na podstawie:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  oraz opinii, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. (DzU Nr 228, poz. 1491) – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana na którymkolwiek etapie kształcenia, zachowuje swoją ważność na wszystkich etapach nauczania.

Z przyznanych dostosowań warunków i formy egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać. Szczegółowe informacje o dostosowaniach  można znaleźć w Komunikacie Dyrektora CKE i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Arkusz egzaminacyjny - Część humanistyczna - 12.04.11r.
Arkusz egzaminacyjny - Część matematyczno-przyrodnicza - 13.04.11r.
Arkusz egzaminacyjny - Język angielski - 14.04.11r.
Arkusz egzaminacyjny - Język niemiecki - 14.04.11r.
 
Powered by Phoca Download
   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży